ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายรังสรรค์ เทียนมณี
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเมทะนี บูรณศิลป์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ คงคาศรี
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.3/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนันธวัฒน์ เชียงสากุล
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.2/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพลวัฒน์ หาแพง
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.2/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฏฐรินีย์ ยะก๊บ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.2/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงยลดา กุลจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.2/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุมิตรา อานประโคน
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.1/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอรอุมา นวลเพชร
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.1/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐพร เทียนศรี
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.1/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจันจิรา อาลอ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.1/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุชิตา กลิ่นสว่าน
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.1/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงดวงใจภัค ไพล้า
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.1/2