ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเสรี มากอุส่าห์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสนิท นิหมัด
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศราวุธ บรอฮีมี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางนุศรา สุโง๊ะ
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนบ้านรถไฟ
ชื่อ-นามสกุล : นางวัลยา นิหมัด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรถไฟ
ชื่อ-นามสกุล : นางอรัญญา บรอฮีมี
ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงเรียนบ้านรถไฟ
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพนธ์ สุโง๊ะ
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายดิเรก นิหมัด
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :