ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
มาร์ชโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
ไม่มีน้ำใจ ใดไหนอื่น ที่จะยั่งยืน ชื่นชิด สนิทสนม
เหล่านักเรียนบ้านรถไฟ ใจเกลียวกลม ผูกนิยม สามัคคี มีปัญญา
เรายึดคุณธรรมเป็นที่ตั้ง รวมพลัง ใฝ่รู้ กตัญญูตา
ปฏิบัติ ตามหลัก ศาสนา ร่วมนำพา เรียนรู้ สู่สากล
ศึกษาดี มีคุณธรรม นำชีวิต ให้กล้าคิด กล้าทำ จนเป็นผล
นำสังคม เป็นคนดี นี่สิคน ผลิตผลของเรา บ้านรถไฟ