ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านรถไฟ มุ่งส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมของศาสนา  พัฒนาความรู้สู่มาตรฐานสากล  ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  อยู่ร่วมกันอย่างสันติ


ปรัชญา

ศึกษาดี  มีคุณธรรม  นำชีวิต  กล้าคิด  กล้าทำ  นำสังคม