ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ความหมาย

เด็ก หมายถึง ผ้าขาวบริสุทธิ์ที่เราสามารถแต่งแต้มสีสัน และพัฒนาให้เจริญงอกงาม
      รถไฟ หมายถึง การทำงานเป็นทีม การสร้างเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคม ย่อมที่จะต้องอาศัยความร่วมมือกัน ในทุก ๆ ฝ่าย

สีประจำโรงเรียน  เขียว - ขาว

เขียว หมายถึง ความสันติ และความเจริญงอกงาม
      ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์

รวมความหมาย

เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวบริสุทธิ์ ที่เราจะต้องช่วยกันแต่งแต้มสีสัน และพัฒนาให้ความเจริญงอกงามเพื่อร่วมกันสร้างความสันติสุขให้แก่โลก