ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านรถไฟก่อตั้งเมื่อวันที่   1   พฤษภาคม   2536   ในระยะแรกได้เปิดเป็นสถานเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนโดยใช้ชื่อว่า  บ้านรถไฟเนอสเซอรี่  โดยเปิดรับเลี้ยงเด็กอายุ  2  - 6  ขวบ  มีนักเรียนเริ่มแรก  จำนวน  30    คน   และเพิ่มเป็นจำนวน   100   คน   ภายใน  1   ปี

                ในปี     พ.ศ.  2537   ขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนอนุบาล

                ในปี     พ.ศ.  2538   ขอเปิดทำการสอนในระดับประถมศึกษา

                ในปี     พ.ศ.  2543   ได้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                นายเกษม บรอฮีมี ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน เป็นผู้เริ่มก่อตั้งโดยมีผู้เริ่มดำเนินงานในช่วงแรก คือ นางนุศรา สุโง๊ะ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางอรัญญา  บรอฮีมี เป็นผู้จัดการ และนางวัลยา  นิหมัด  เป็นครูใหญ่ โดยมุ่งมั่นให้เป็นไปตามอุดมการณ์ที่ว่าจะสร้างสถานศึกษาที่มีคุณภาพด้านวิชาการ และสร้างนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม นำหลักคำสอนของศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมบูรณ์