ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 มี.ค. 60 ถึง 08 มี.ค. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
11 มี.ค. 60 สอบเข้ารอบ 2 นักเรียนใหม่
12 มี.ค. 60 งานยุวบัณฑิต
14 มี.ค. 60 ประกาศผลสอบเข้ารอบที่ 2
17 มี.ค. 60 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2559
20 มี.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60 เริ่มเรียน Summer IEP
20 มี.ค. 60 ถึง 12 เม.ย. 60 เรียน Summer
27 มี.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60 ขายหนังสือ
03 เม.ย. 60 ถึง 12 เม.ย. 60 ขายเสื้อผ้า
05 พ.ค. 60 มอบตัวและปฐมนิเทศ
นักเรียนประถมศึกษา (นักเรียนเก่า) และมัธยม (IEP) นักเรียนเก่า
06 พ.ค. 60 มอบตัวและปฐมนิเทศ
นักเรียนใหม่  IEP